Szanowni mieszkańcy,

Działając na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach Zarząd Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” zawiadamia,
że w związku z podjęciem w dniu 9 listopada 2022 r. przez Zgromadzenie Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” Uchwały Nr X/41/2022 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, od dnia
1 stycznia 2023 r. obowiązywać będzie nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 24,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Uchwalono również zwolnienie w części z opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym, w wysokości 1,00 zł  miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Ponadto w sytuacji stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, opłata będzie naliczana z zastosowaniem stawki podwyższonej, tj. 48,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.

Zgodnie z treścią ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w dotychczas złożonej deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym właściciele nieruchomości nie muszą składać nowych deklaracji, pod warunkiem, że stan liczby osób zamieszkujących nieruchomość nie uległ zmianie.

Przypominamy, że w przypadku zmiany danych dotyczących liczby osób zamieszkujących nieruchomość (np. urodzenie dziecka, wyprowadzka, itp.), właściciel zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość
(tj. wyprowadzka mieszkańca), zgłoszenie zmiany w późniejszym terminie wiąże się z brakiem możliwości pomniejszenia opłaty za okres od wystąpienia faktycznej zmiany do daty złożenia deklaracji. Wyjątkiem jest śmierć mieszkańca. Wówczas właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia. Podkreślamy, że
w przypadku narodzin dziecka czy wprowadzenia się nowego mieszkańca sytuacja wygląda inaczej. Każdy właściciel ma obowiązek zgłoszenia osoby w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Jednakże pomimo zaniechania przez właściciela nieruchomości tego terminu opłata zostanie naliczona od miesiąca, w którym nastąpiła faktycznie zmiana, ponieważ od momentu zamieszkania w nieruchomości osoba wytwarza odpady (np. dziecko urodziło się 5 lutego, deklaracja została złożona 15 kwietnia - opłata naliczana będzie od lutego).

Prosimy bardzo o podawanie rzetelnych danych w składanych deklaracjach!!!