Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest w miejscowości  Błażowa  przy ul. Myśliwskiej 9, 36-030 Błażowa. PSZOK prowadzi Gospodarka Komunalna w Błażowej Sp. z o.o. ul. 3-go Maja 35, 36-030 Błażowa.

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00, w soboty od godziny 8:00 do 13:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Z PSZOK-u korzystać  mogą mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gmin należących do Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni’’ z siedzibą w Błażowej, po uprzednim okazaniu dowodu osobistego oraz przekazaniu pracownikowi obsługi PSZOK kodu kreskowego.

 W PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • papier i tektura,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne,
 • metale,
 • opakowania wielomateriałowe,
 • bioodpady, stanowiące odpady komunalne,
 • popiół i żużel,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • zużyte opony,
 • odpady remontowo-budowlane pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych przez właściciela nieruchomości we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji architektoniczno-budowlanej,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niebezpieczne,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły, strzykawki,
 • odpady tekstyliów i odzieży.