logo

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że uchwałami Rad Gmin: Błażowa, Dynów, Hyżne, Lubenia oraz miasta Dynów został powołany Celowy Związek Gmin ,,Eko-Logiczni’’ z siedzibą w Błażowej.

W dniu 17 sierpnia 2021 roku Związek został zarejestrowany w rejestrze związków międzygminnych, prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pod poz. 315. Kolejno w dniu 31 sierpnia 2021 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego pod pozycją nr 2976 został opublikowany statut Związku i z dniem tym Celowy Związek Gmin ,,Eko-Logiczni’’ nabył osobowość prawną.

Celowy Związek Gmin ,,Eko-Logiczni’’ utworzony został wspólnymi siłami przez 5 gmin, uczestników Związku w celu prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi. Na terenie Związku obowiązywać będą jednolite zasady, tj. jedna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz wspólny Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin członkowskich Celowego Związku Gmin ,,Eko- Logiczni’’ w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska, zmienność przepisów, jak również stopień ich złożoności, zainspirowały gminy członkowskie do podjęcia w tym zakresie wspólnej inicjatywy, której efektem stała się idea powołania związku międzygminnego. Stworzenie jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich daje możliwość efektywniejszego wykonywania przedmiotowych zadań.

Do głównych zadań związku należeć będzie bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin – członków Związku, związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach, reprezentowanie gmin członkowskich w sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, edukacja ekologiczna, pozyskiwanie środków pomocowych krajowych i zagranicznych na finansowanie zadań Związku oraz realizacja przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Związki są tworzone przez samorządy gmin w drodze porozumień zatwierdzanych następnie uchwałami rad tych gmin, w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. Związki tworzy się w celu efektywniejszego wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej. Zgodnie z rejestrem związków międzygminnych prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Polsce funkcjonuje 315 związków międzygminnych.

Celowy Związek Gmin ,,Eko-Logiczni’’ jest pierwszym na podkarpaciu Związkiem Międzygminnym realizującym zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Ponadto jest pierwszym w Polsce związkiem międzygminnym, który został utworzony po ośmioletnim funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. 

W związku z tym, że do związków międzygminnych stosuje się przepisy ustawy o samorządzie gminnym, a struktura organizacyjna związku jest zbieżna z ustawową strukturą organizacyjną jednostek samorządu terytorialnego, związek posiada zarówno organ stanowiący, kontrolny jak i wykonawczy. Organem stanowiącym i kontrolnym jest zgromadzenie związku, natomiast organem wykonawczym jest zarząd.

Mając na uwadze powyższe w celu dopełnienia ustawowych obowiązków w dniu
6 września 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Błażowej odbyło się I posiedzenie Zgromadzenia CZG ,,Eko-Logiczni’’, w trakcie którego w wyniku tajnego głosowania wybrano:

 

Zarząd Związku:

  1. Przewodniczący Zarządu   Jerzy Kocój – Burmistrz Błażowej
  2. Zastępca Przewodniczącego Zarządu – Adam Skoczylas    Wójt Gminy Lubenia
  3. Członek Zarządu Zygmunt Frańczak ­  Burmistrz Dynowa
  4. Członek Zarządu  Wojciech Piech –  Wójt Gminy Dynów
  5. Członek Zarządu  Bartłomiej Kuchta   Wójt Gminy Hyżne

 Zgromadzenie Związku:

  1. Przewodniczący Zgromadzenia  Feliks Solecki – przedstawiciel Gminy Lubenia
  2. Zastępca Przewodniczącego Zgromadzenia – Michał Czapla – przedstawiciel Gminy Błażowa

Komisja Rewizyjna:

  1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej –       Karol Piękoś – przedstawiciel Gminy Hyżne
  2. Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – Maria Wyskiel – Cedzidło – przedstawiciel miasta Dynowa
  3. Członek Komisji Rewizyjnej – Mariola Kaszycka – przedstawiciel Gminy Dynów 

Misja CZG ,,Eko-Logiczni’’

Misją Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni’’ jest zapewnienie utrzymania czystości
i porządku na terenie gmin członkowskich oraz propagowanie ogólnie przyjętych zasad i norm na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

Cel CZG ,,Eko-Logiczni’’

Celem jest objęcie wszystkich mieszkańców gmin członkowskich systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz podnoszenie świadomości społecznej obywateli w zakresie selektywnej zbiorki odpadów komunalnych.

W celu zminimalizowania cen dla mieszkańca, które będzie musiał ponieść za odbiór odpadów komunalnych, Gminy członkowskie tworzące Związek ustaliły wspólny, jednakowy regulamin dla wszystkich gmin, a po rozstrzygnięciu przetargu ustalona zostanie wspólna stawka opłat.

 2021 09 06 04

2021 09 06 01

2021 09 06 02

2021 09 06 03

2021 09 06 05