Zgodnie z art. 9c oraz w związku z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 162)

W związku z utworzeniem Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni’’ z siedzibą w Błażowej, w momencie przejęcia zadań gmin w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, tj. od dnia 1 stycznia 2022 r. rejestr działalności regulowanej gmin członkowskich, tj. gminy Błażowa, Dynów, Hyżne, Lubenia oraz miasta Dynów prowadzony będzie przez Zarząd Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni’’ dla każdej gminy członkowskiej odrębnie.

Wpisy do rejestrów działalności regulowanej prowadzonych przez gminy: Błażowa, Dynów, Hyżne, Lubenia oraz miasta Dynów pozostają aktualne i przedsiębiorcy w oparciu o te wpisy są uprawnieni do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie danej gminy. Oznacza to, że przedsiębiorca który już uzyskał wpis do rejestru nie musi składać ponownie wniosku o uzyskanie nowego wpisu do rejestru. Gdyby wpis, jaki uzyskał w danej gminie wymagał zmiany, to wniosek o jego zmianę (lub wykreślenie) składa już do Zarządu Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni’’.

W przypadku gdy przedsiębiorca będzie chciał odbierać odpady z terenu którejś z w/w gmin, gdzie do tej pory nie był wpisany do rejestru - będzie musiał wystąpić z wnioskiem do Zarządu Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni’’ o wpis do rejestru działalności regulowanej.

Przedsiębiorca który będzie chciał świadczyć usługi odbioru odpadów na terenie gmin członkowskich, nie wpisany do rejestru żadnej z gmin zobowiązany będzie uzyskać wpis do rejestru prowadzonego przez Zarząd Celowego Związek Gmin ,,Eko-Logiczni’’.