Wniosek o wpis/zmianę wpisu do rejestru powinien zawierać:

  1. Firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy;
  2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP);
  3. Określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis/zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

  1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości:
  • 50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie zaświadczenia o wpisaniu do rejestru);
  • 25 zł – opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu);
  • 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze;
  • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury).
  1. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie biura lub przesłać na adres:

Celowy Związek Gmin
,,Eko-Logiczni’’
ul. Armii Krajowej 42a
36-030 Błażowa

Opłatę skarbową za wpis/zmianę wpisu do rejestru należy wpłacać na konto Gminy Błażowa, tj. organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę Związku.

Urząd Miejski w Błażowej,
ul. Plac Jana Pawła II 1,
36-030 Błażowa

Nr rachunku bankowego: 90 9158 0001 2001 0000 0257 0001

tytuł wpłaty: opłata skarbowa za wpis/zmianę do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych prowadzonego przez Zarząd Celowego Związek Gmin ,,Eko-Logiczni’’

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze.

Formularze do pobrania:

WNIOSEK O WPIS/ZMIANĘ do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości