Celowy Związek Gmin ,,Eko-Logiczni’’ utworzony został wspólnymi siłami przez 5 gmin, uczestników Związku w celu prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami komunalnymi. Na terenie Związku obowiązywać będą jednolite zasady, tj. jedna stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców oraz wspólny Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gmin członkowskich Celowego Związku Gmin ,,Eko- Logiczni’’ w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska, zmienność przepisów, jak również stopień ich złożoności, zainspirowały gminy członkowskie do podjęcia w tym zakresie wspólnej inicjatywy, której efektem stała się idea powołania związku międzygminnego. Stworzenie jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gmin członkowskich daje możliwość efektywniejszego wykonywania przedmiotowych zadań.

Do głównych zadań związku należeć będzie bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gmin – członków Związku, związane z utrzymaniem czystości i porządku w gminach, reprezentowanie gmin członkowskich w sprawach związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, edukacja ekologiczna, pozyskiwanie środków pomocowych krajowych i zagranicznych na finansowanie zadań Związku oraz realizacja przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Związki są tworzone przez samorządy gmin w drodze porozumień zatwierdzanych następnie uchwałami rad tych gmin, w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych. Związki tworzy się w celu efektywniejszego wykonywania zadań z zakresu administracji publicznej. Zgodnie z rejestrem związków międzygminnych prowadzonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Polsce funkcjonuje 315 związków międzygminnych.

Celowy Związek Gmin ,,Eko-Logiczni’’ jest pierwszym na podkarpaciu Związkiem Międzygminnym realizującym zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Ponadto jest pierwszym w Polsce związkiem międzygminnym, który został utworzony po ośmioletnim funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce.