ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” informuje, że w dniu 9 listopada 2022 r. o godz. 14.00 w sali  narad  Urzędu  Miejskiego w Błażowej, ul. Pl. Jana Pawła II 1, 36- 030 Błażowa odbędzie się X Posiedzenie Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” z następującym porządkiem:

  1. Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia i przyjęcie porządku.
  2. Podjęcie uchwały w  sprawie  w  sprawie  wyboru  metody  ustalenia  wysokości  opłaty  za   gospodarowanie   odpadami   komunalnymi,   ustalenia    stawki    takiej    opłaty    oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Celowego Związku Gmin  „Eko-Logiczni”  oraz  informacji  o  kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze roku budżetowego.
  4. Przyjęcie protokołu z IX posiedzenia Zgromadzenia Celowego Związku Gmin ,,Eko- Logiczni’’.
  5. Sprawy różne i wolne.
  6. Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”.

Feliks Solecki

Przewodniczący Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”