ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” informuje, że w dniu 21 grudnia 2022 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Błażowej, ul. Pl. Jana Pawła II 1, 36- 030 Błażowa odbędzie się XI Posiedzenie Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” z następującym porządkiem:

1. Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni’’ na 2023 rok:
    a) wystąpienie Przewodniczącego Zarządu Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” w sprawie projektu planu finansowego,
    b) odczytanie projektu planu finansowego wraz z autopoprawkami,
    c) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
    d) dyskusja nad projektem planu finansowego oraz zgłoszonymi poprawkami,
    e) stanowisko Zarządu Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” w sprawie zgłoszonych poprawek,
    f) poddanie pod głosowanie wniesionych poprawek do projektu planu finansowego,
    g) poddanie pod głosowanie planu finansowego wraz z poprawkami.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni’’ na lata 2023–2026.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” na 2023 rok.
6. Przyjęcie protokołu z X posiedzenia Zgromadzenia Celowego Związku Gmin ,,Eko- Logiczni’’.
7. Sprawy różne i wolne wnioski.
8. Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni”.

Feliks Solecki Przewodniczący Zgromadzenia
Celowego Związku Gmin ,,Eko-Logiczni’’