Szanowni Mieszkańcy,

Od dnia 8 lipca 2022 r. stawka odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 16,00%. Wzrost kwoty odsetek wynika z Uchwały Nr 13/2022 Rady Polityki Pieniężnej z dnia 7 lipca 2022 r w sprawie stopy referencyjnej oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim. Podwyższenie stopy lombardowej oznacza wzrost stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.
W związku z powyższym prosimy o terminowe dokonywanie wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.