OD WRZEŚNIA BR. NA POJEMNIKACH I WORKACH NA ODPADY KOMUNALNE, KTÓRE NIE BĘDĄ PRAWIDŁOWO POSEGREGOWANE NAKLEJANE BĘDĄ NAKLEJKI OSTRZEGAWCZE
INFORMUJĄCE O NIEPRAWIDŁOWEJ SEGREGACJI

Szanowni mieszkańcy,

przypominamy, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wszystkich mieszkańców obowiązuje selektywna zbiórka odpadów komunalnych. W przypadku nieprawidłowej segregacji odpadów, pracownik firmy odbierającej odpady komunalne umieści na pojemniku/worku naklejkę ostrzegawczą zgodną z wzorem:

Picture1

Naklejka ta oznacza, że zostały stwierdzone drobne nieprawidłowości w segregacji odpadów, które należy usunąć. W takiej sytuacji worek/pojemnik zostanie odebrany dopiero po usunięciu nieprawidłowości w kolejnym terminie odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem wywozu odpadów.

Natomiast w przypadku powtarzających się nieprawidłowości w segregacji odpadów komunalnych na pojemnik/worek zostanie przyklejona naklejka zgodnie z poniższym wzorem:

Picture2

Pojawienie się wskazanej naklejki oznacza, że właściciel nieruchomości kolejny raz nie dopełnił obowiązku segregacji odpadów, worki/pojemniki zostaną odebrane dopiero po usunięciu nieprawidłowej frakcji odpadów komunalnych w kolejnym terminie wynikającym z harmonogramu, a informacja o stwierdzonej nieprawidłowości  zostanie przekazana do Biura Związku.

Konsekwencją nieprawidłowej segregacji będzie wydanie z urzędu przez Zarząd decyzji określającej wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku segregacji odpadów, stosując stawkę opłaty podwyższonej, która wynosi 48,00 zł
od  osoby/miesięcznie.

Powyższe działanie wynika z obowiązku osiągnięcia przez gminy określonych prawem poziomów recyklingu. W sytuacji ich nieosiągnięcia na gminy zostaną nałożone kary finansowe. Dlatego też prosimy o stosowanie się do ogólnie przyjętych zasad segregacji odpadów. Zasady segregacji dostępne są na stronie internetowej Związku: https://czgekologiczni.pl/  w zakładce Zasady segregacji odpadów i zakładce Edukacja ekologiczna – ABC segregacji oraz w Poradniku Ekologicznym.

W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z Biurem Celowego Związku Gmin
,,Eko – Logiczni”  tel. 17 230 43 66 lub tel. kom. 729 910 262.