W związku z obowiązującymi przepisami prawa, tj. art. 6 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 j.t. ) oraz Uchwały Nr II/14/2021 Zgromadzenia Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gmin członkowskich Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” przypominamy o obowiązku posiadania umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dla nieruchomości niezamieszkałych.

            Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 wyżej cytowanej ustawy właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy/ związku międzygminnego, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 – przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Wykaz firm dostępny jest w Biurze Celowego Związku Gmin „Eko-Logiczni” ul. Armii Krajowej 42a, 36-030 Błażowa oraz na stronie internetowej związku CZG "Eko-Logiczni".

            Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty publiczne takie jak: szkoły, przedszkola, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp. W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: jedną, przeznaczoną na cele mieszkalne oraz drugą przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do:

  • uiszczania opłaty w gminie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją;
  • indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza)
    a w przypadku gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot wynajmujący chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego (części zamieszkałej objętej wspólnym systemem) z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest zawrzeć indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.